Website Banner
อิตาลี่ - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - เช็ก
- สโลวัค-ฮังการี่ - ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน   โดยสายการบิน อิมิเรตส์ (EK)

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์(Emirate Airline) อัน สุดหรูสู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ สวิตเซอร์แลนด์ พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) และลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมจัตุรัส มาเรียนพลาสท์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค เดินเล่นกับ เมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนตเ์สน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่ง จะทำให ้คุณหลงรัก แบบไม่รู้ลืม ถ่ายรูปกับรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์(Budapest) เข้าชมพระราชวัง เชินบรนุน์(Schonbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง
9 – 17, 23 ก.ย. – 1 ต.ค., 30 ก.ย. – 8 ต.ค.2558 7-15 , 21-29,22-30 ต.ค. ,28 ต.ค.-5 พ.ย.2558                                          65,900

11-19, 25 พ.ย.-3 ธ.ค.,30 พ.ย.-8 ธ.ค.2558 ,2-10 ธ.ค.2558        69,900

25 ธ.ค.-2 ม.ค.,26 ธ.ค.-3 ม.ค.,27 ธ.ค.-4 ม.ค., 2559 28 ธ.ค.-5 ม.ค.,29 ธ.ค.-6 ม.ค,30 ธ.ค.-7 ม.ค.2559                                      75,900

D1. กรุงเทพฯ - ดูไบ
D2. ดูไบ - มิลาน - ดูโอ่มิลาน-อินเทอร์ลาเก้น
D3. กรินเดอวาลด์ - จุเฟรา - ลูเซิร์น
D4. ลูเซิร์น - เบรเกนซ์ - มิวนิค
D5. มิวนิค - คาร์โลวี วารี - ปราก
D6. ปราก - ปราสาทปราก - สโลวัค
D7. บราติสลาวา - Outlet - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
D8. บูดาเปสต์ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์
D9. ดูไบ - กทม

Current Pageid = 205