Website Banner
SPECIAL ROUTE
SNOW & SAKURA 6D3N


ญี่ปุ่น เส้นทางใหม่ !! ชมซากุระแรกที่ญี่ปุ่น 
 พร้อมสัมผัสหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ  • สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ
  • ชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเมืองแรกๆ ณ เมืองคาวาซุ
  • นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ
  • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
  • นมัสการขอพรศาลเจ้าชื่อดังเรื่องเทพแห่งการแข่งขัน ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ
  • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
  • วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 
 
กำหนดการเดินทาง:                  02 – 07, 08 – 13, 17 – 22, 19 – 24 กุมภาพันธ์   40,900.-
                                      24 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
                              
                 
1.  กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
2.  สนามบินนาริตะ-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
3.  เมืองชิซุโอกะ-ชมซากุระ ณ เมืองคาวาซุ
เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
4.  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
5.  วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-ศาลเจ้าฮาจิมังโงะ
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
6.  สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

Current Pageid = 212